Stichting WIN-WIN

'WINNEN DOOR SAMENWERKING'

Bij het stimuleren van samenwerking in de topsport concentreert Stichting WIN-WIN zich m.n. op het onderwerp 'Talentontwikkeling'. Binnen dit onderwerp heeft zij een aantal specifieke thema's benoemd. Deze thema's komen voort uit gesprekken die de stichting voert en uit literatuuronderzoek. Doel hierbij is het inventariseren van bestaande kansen op het gebied van een betere samenwerking binnen de topsport, zodat Stichting WIN-WIN ook op de kortere termijn concrete resultaten kan boeken (zie ook onder 'Visie').

Samenwerking HRM-sector
Talent-/teamontwikkeling en coaching is een vak apart èn een wetenschap, waar-binnen de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo opvolgen. De sportsector kan op dit gebied nog veel leren van de HRM-sector. Andersom kan de HRM-sector door samen te werken met de sportsector nieuwe inzichten opdoen en haar werkveld verbreden (kortom: 'win-win'). Er zijn op dit moment wel voorbeelden van sporten die gebruik maken van HRM-instrumenten zoals persoonlijkheidstesten, maar dit gebeurt nog vaak ad hoc en niet altijd op basis van voldoende kennis waardoor bijv. verkeerde conclusies kunnen worden getrokken. Belangrijk doel bij dit thema is dan ook het op een goede, toegankelijke manier vertalen van de wetenschap naar de (sport)praktijk.

Mental coaching

Binnen de topsport lijkt men toch nog steeds in een groot aantal gevallen 'koud-watervrees' te hebben als het gaat om mental coaching. Sporters zijn o.a. bang om als 'patient' te worden gezien en coaches zijn bang dat een mental coach een slechte invloed heeft op hun sporters. Dit terwijl in het buitenland al veel vaker (op structurele basis) wordt samengewerkt met mental coaches. En met succes! Stichting WIN-WIN wil graag de samenwerking tussen de (sport)psychologie en de sportsector verder stimuleren. Mental coaching zou 'toegankelijker' kunnen worden gemaakt voor (jonge) sporters door bijv. een (gratis) basiscursus of introductiepakket te ontwikkelen. 


Ondersteunen ouders talenten
Ouders van talenten spelen een cruciale rol binnen de (top)sport. Zonder de steun van de ouders zou topsport in Nederland simpelweg niet mogelijk zijn! Stichting WIN-WIN wil daarom kennisuitwisseling tussen ouders, en een gezamenlijke aanpak van problemen, stimuleren door een netwerk op te richten voor ouders van sporttalenten. Daarbij draait het vooral om het (digitaal) delen van ervaringen en uitwisselen van tips. Mogelijke thema's die bij bijeenkomsten kunnen worden behandeld zijn de combinatie topsport/school, opzetten van een eigen (financierings-)project, samenstellen van een begeleidingsteam etc.
Kruisbestuiving ('kijkje in de keuken')

    De verschillende analisten tijdens de Olympische Spelen in Rio bewezen maar weer eens hoe leuk en interessant het kan zijn om meer over andere sporten te leren. Stichting WIN-WIN wil hierin een rol spelen en jonge sporters bij trainingen van andere sporten laten meedoen. Daarnaast wil zij de beleidsmakers binnen de verschillende sportbonden, die verantwoordelijk zijn voor de talentontwikkeling, met elkaar in contact brengen zodat zij kunnen leren van elkaars aanpak en er een 'kruisbestuiving' (win-win) ontstaat (zie ook de principes van het 'Athletic Skills Model').


Begeleiden allochtoon talent

In samenwerking met allochtone (belangen)verenigingen, deskundigen en (ex-) topsporters wil Stichting WIN-WIN door middel van het oprichten van een 'denktank' de mogelijkheden onderzoeken om de doorstroming van 'allochtoon' talent naar de (wereld)top te vergemakkelijken. Veel allochtoon talent gaat nl. verloren door cultuur- en/of andere verschillen. Extra begeleiding gericht op allochtone talenten kan hierin helpen. In het buitenland zijn hiervan reeds een aantal succesvolle voorbeelden voor handen. Zo heeft het Belgische, Oostenrijkse en Zwitserse voetbal de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in allochtoon talent en mede hierdoor de wereldtop bereikt.