top of page

Missie

De missie van Stichting WIN-WIN luidt als volgt:

Stimuleren van (verdere) samenwerking in de topsport en daarmee bijdragen

aan de doelstellingen binnen het Nationaal Sportakkoord rond topsport en talentontwikkeling"

Visie

 

Nederland is een sportland waarin de beschikbaarheid van voldoende (financiële) middelen voor het uitoefenen van topsport een structureel probleem is. Om het topsportklimaat in Nederland te kunnen verbeteren is samenwerking daarom pure noodzaak.

Daarnaast liggen er binnen het huidige sportlandschap nog veel kansen op het gebied van samenwerken, met name als het gaat om de samenwerking tussen de sportsector en andere sectoren (bijv. de HRM-sector). De huidige samenwerking vindt vooral op ad hoc basis plaats en het 'wiel' wordt nog regelmatig opnieuw uitgevonden.

Verder ontwikkelt de maatschappij zich steeds meer in de richting van een netwerkmaatschappij, waarbij organisaties vooral onderdeel zijn van een netwerk en niet langer in staat zijn om zelfstandig hun doelen te bereiken.

"Bij wederzijdse afhankelijkheid is streven naar WIN-WIN de enige juiste optie" (S. Covey)

Stephen Covey

In zijn beroemde boek 'De Zeven Eigenschappen' stelt Stephen Covey dat bij een situatie van wederzijdse afhankelijkheid (zoals in de sportsector) het streven naar een 'winwin-situatie' de enige juiste optie is. Een winwin-situatie betekent dat het succes van de éne partij niet ten koste gaat van de andere partij, maar juist leidt tot een 'derde weg': een oplossing die géén van beide partijen onafhankelijk van elkaar had kunnen bereiken. Wanneer bij wederzijdse afhankelijkheid niet beide partijen winnen, zullen uiteindelijk beide partijen verliezen.

Strategie

In eerste instantie zal Stichting WIN-WIN zich vooral richten op het voeren van gesprekken met partijen. Hierbij worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

- maken van een analyse van de huidige situatie op het gebied van samenwerken;

- het op-/uitbouwen van een netwerk met relevante partijen (organisaties/individuen);

- het inwinnen van advies en tips omtrent de te volgen strategie en aanpak;

- het als stichting aangaan van samenwerkingsverbanden met andere partijen;

- inventariseren van de huidige samenwerkingsbehoeften, en de kansen daarbinnen.

Verder zal door middel van literatuuronderzoek (boeken/websites) nader inzicht verkregen worden in de huidige situatie op het gebied van samenwerking binnen de topsport. Aan de hand van de uitkomsten van de gesprekken en het literatuuronderzoek zal de vervolgstrategie en verdere aanpak van Stichting WIN-WIN worden bepaald. 

Vervolg

De onderzoeksfase heeft als middel gediend om bestaande kansen op het gebied van het stimuleren van samenwerking binnen de topsport te inventariseren, zodat Stichting WIN-WIN ook op korte termijn resultaten kan boeken op concrete projecten en thema's. Daarbij is gekozen voor het ontplooien van initiatieven op kleine schaal met als doel daarmee een 'olievlekwerking' te bewerkstelligen (zie ook onder 'Thema's').


Stichting WIN-WIN concentreert zich daarbij met name op het organiseren van 1-op-1 ontmoetingen tussen mensen uit verschillende takken van sport en/of verschillende sectoren, omdat zij van mening is dat dit effectiever is dan het organiseren van (grootschalige) netwerk bijeenkomsten (zie ook onder 'Ontmoetingen').

bottom of page