top of page

Stichting WIN-WIN concentreert zich met name op het organiseren van 1-op-1ontmoetingen tussen mensen uit verschillende takken van sport en/of verschillende sectoren, omdat zij van mening is dat dit effectiever is dan het organiseren van (grootschalige) netwerk- bijeenkomsten. Bovendien betekent samenwerking tussen organisaties vooral samenwerking tussen personen. Wanneer personen uit verschillende organisaties elkaar (beter) leren kennen is de kans op (goede) samenwerking tussen deze organisaties groter (zie ook onder 'Visie').

Hieronder volgt een korte weergave van de ontmoetingen die Stichting WIN-WIN tot nu toe heeft georganiseerd.

-----------------------------------------------------------------------------------------

KNVB - Rotterdam Topsport (8 juli 2016)

Minke Booij (foto: KNVB)

Jan Tromp

Op 8 juli 2016 heeft Stichting WIN-WIN een ontmoeting georganiseerd tussen Minke Booij, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, en Jan Tromp, projectleider topsportverenigingen en talentencentra bij Rotterdam Topsport.

Tijdens deze ontmoeting is afgesproken dat de KNVB de komende tijd het voetballandschap goed in kaart brengt met als doel om in heel Nederland passende plekken te creëren waar vrouwenvoetbal optimaal tot zijn recht komt. Wanneer de regio Rotterdam besproken wordt zal er contact opgenomen worden met Rotterdam Topsport om gebruik te maken van hun lokale kennis omtrent de potentie van verenigingen en accommodaties. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van de banden van Rotterdam Topsport met het lokale onderwijs en zal gekeken worden naar de mogelijke rol van Rotterdam Topsport bij de talentenontwikkeling van de doelgroep 16-19 jaar in de regio.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Netwerk Ouders Sporttalenten (mei 2017 e.v.)

Per mei 2017 is op initiatief van Stichting WIN-WIN, in samenwerking met Rotterdam Topsport, het 'Netwerk Ouders Sporttalenten' opgericht. Het netwerk biedt een platform (in de vorm van een besloten Facebook-groep) aan ouders van sporttalenten met een talent- of topsportstatus om ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Daarnaast organiseert het netwerk bijeenkomsten rond thema's die leven bij ouders. Bij de ontwikkeling van het netwerk wordt gebruik gemaakt van een klankbordgroep bestaande uit ouders van sporttalenten.

Binnen de topsport spelen ouders een zeer belangrijke rol: zij investeren veel tijd, geld en energie in de begeleiding en ontwikkeling van hun getalenteerde kind. Zonder deze investering van ouders zou topsport in Nederland simpelweg niet mogelijk zijn. Daarbij wordt veel van ouders gevraagd, terwijl zij vaak geen ervaring hebben met het begeleiden van sporttalent. Bij veel ouders leven hierdoor vragen als: hoe kan mijn kind topsport met school combineren? Welke begeleiding heeft mijn kind nodig? Waar kan ik deze begeleiding vinden? Wat kost dit en hoe ga ik dit betalen?

 

Het netwerk heeft inmiddels een aantal interactieve workshops georganiseerd rond de thema's 'Crowdfunding', 'Managen loopbaan kind', 'Financiële aspecten', 'Mentale aspecten' en 'Voeding'.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ski Racing Development (oktober 2017 e.v.)

Ski Racing Development (SRD) is een door de Nederlandse skibond (NSKiV) gecertificeerd talentteam om Nederlandse talenten op te leiden met een NOC*NSF talentstatus. Ski Racing Development gelooft sterk in 'kruisbestuiving' tussen verschillende sporten en het in contact brengen van talenten met andere sporten. Zij was op zoek naar kennisuitwisseling op het gebied van talentherkennig- en ontwikkeling, naar trainingen vanuit andere sporten waar ze bij zouden kunnen aansluiten en naar faciliteiten die hen in de gelegenheid stelt om de algemene bewegingsvaardigheden van hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast was Ski Racing Development op zoek naar aansluiting bij de (regionaal georganiseerde) Nederlandse topsportstructuur vanwege het ontbreken van een vaste thuisbasis.

Ski Racing Development heeft Stichting WIN-WIN benaderd met het verzoek om vanuit haar netwerk contacten te leggen met partijen die het team verder zouden kunnen brengen aangaande bovenstaande doelstellingen. In het kader hiervan heeft Stichting WIN-WIN ontmoetingen met de volgende personen georganiseerd:

- Jan Tromp (Rotterdam Topsport): hoe zit de topsportstructuur in Nederland in elkaar op regionaal niveau en hoe kan het team hierop aansluiten;

- Jan van Kester (HV Quintus): hoe is de talentontwikkeling binnen het handbal op regionaal niveau georganiseerd en welke rol speelt de bond hierin;

- Martijn Postuma (Almere Kenniscentrum Talent): welke kennis en faciliteiten zijn beschikbaar voor de ontwikkeling van de algemene bewegingsvaardigheden bij talenten. Deze ontmoeting heeft inmiddels geleid tot een officieel partnerschap.

- Alex Reijnders (KNLTB): hoe is de talentontwikkeling op landelijk niveau georganiseerd binnen het tennis en welke rol spelen gecertificeerde tennisscholen hierin;

- René van Winden (Stichting MIJN HELD): hoe kunnen talenten i.h.k.v. hun persoonlijke ontwikkeling in contact komen met leeftijdgenoten met een andere maatschappelijke achtergrond;

- Nick Veenbrink (NMC Bright): welke mogelijkheden heeft SRD om zich verder te ontwikkelen/professionaliseren als talent-opleidingsteam en welke rol kan certificering hierin spelen.

- Joop Janssen (Breaking Habits): wat kan een sportorganisatie als SRD leren van de laatste trends/ontwikkelingen uit het bedrijfsleven en de HRM-sector als het gaat om het creëren van een lerende omgeving.

"Stichting WIN-WIN ziet niet alleen de vele kansen op het gebied van samenwerken binnen de sport(sector) als grote toegevoegde waarde. Maar stimuleert, gewoon door de daad bij het woord te voegen door ontmoetingen te organiseren en nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat heet èchte maatschappelijke betrokkenheid!" (Susanne Buter, Ski Racing Development)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Almere Kenniscentrum Talent (AKT) - Topsport Gelderland (22 maart 2018)

Op 22 maart 2018 organiseerde Stichting WIN-WIN een ontmoeting tussen het 'Almere Kenniscentrum Talent (AKT)' en 'Topsport Gelderland'. In Nijmegen wordt nl. gebouwd aan een 'multisport' centrum waarin verschillende sporten met elkaar kunnen gaan trainen en talenten een breed motorische ontwikkeling krijgen aangeboden. Het AKT heeft inmiddels ervaring met de bouw van een multisport gebouw, het samen laten trainen van talenten vanuit verschillende sporten en het stimuleren van verenigingen om vanuit het 'Athletic Skills Model (ASM)' talenten op te leiden.

Het AKT wil als (landelijk) expertisecentrum fungeren op het gebied van talentontwikkeling, van de basis tot aan de topsport. Zij doet dit vanuit de filosofie van veelzijdig bewegen, waarbij het ASM als rode draad wordt gebruikt. Dit gebeurt in samenwerking met vele partners, van NOC*NSF tot het primair onderwijs. Met sportverenigingen worden aparte 'partnerships' gesloten via een contract met wederzijdse verplichtingen. Op basis van de MQScan worden alle kinderen in Almere via het beweegonderwijs getest op hun motorische ontwikkeling. Vervolgens krijgen deze kinderen op basis van hun score een passend beweegaanbod via een naschools programma. Daarnaast heeft het AKT een eigen accommodatie waar verenigingen veelzijdig beweeg-trainingen kunnen verzorgen. Verder leidt het AKT zoveel mogelijk vakdocenten lichamelijke opvoeding en trainers binnen verenigingen op volgens het ASM-principe en organiseert zij expertmeetings en platformbijeenkomsten om onderling kennis te delen.     

-----------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 'Hoe motiveer ik een sporttalent' (10 december 2018)

Op 10 december 2018 organiseerde Stichting WIN-WIN, in samenwerking met Joop Janssen van 'Breaking Habits' (in de sporthal van Handbalvereniging Quintus) een gratis workshop omtrent het motiveren van sporttalenten. Hierbij kwamen verschillende concepten en theorieën omtrent motiveren uit het bedrijfsleven aan de orde, met als doel het stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en sport. Te denken valt aan het gebruik maken van 'stretchzones', verschillende vormen van communicatie, DISC-profielen, NLP en concepten als Positief Coachen. Onder de aanwezigen waren jeugdtrainers, coaches en ouders uit 6 verschillende sporten (handbal, atletiek, wielrennen, zwemmen, voetbal en ijshockey). 

-----------------------------------------------------------------------------------------

NLCoach - Breaking Habits (14 augustus 2019)

Op 14 augustus 2019 organiseerde Stichting WIN-WIN een ontmoeting tussen Tim Lubout van 'NL:Coach' en Joop Janssen van 'Breaking Habits' in het kader van het thema 'Samenwerking sport/HRM-sector'. Stichting WIN-WIN is van mening dat de sportwereld veel kan leren van de kennis en ervaring die in het bedrijfsleven en de wetenschap is opgedaan omtrent talentontwikkeling, teamontwikkeling en coaching. Met de ontwikkeling van de 'Masterclass Motiveren' voor NLCoach wordt deze kennis door 'Breaking Habits' direct overgedragen aan trainers en coaches uit de sportwereld.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sport in Perspectief (1 januari 2020 e.v.)

Op 28 november 2019 ontving Stichting WIN-WIN, samen met Flow Mentale Training, de 'Nationale Sportinnovatorprijs 2019' voor het project 'Sport in Perspectief'. Dit project past goed bij de doelstellingen van Stichting WIN-WIN omdat hierbij de thema's 'Sportouders' en 'Mentale begeleiding' op innovatieve wijze samen worden gebracht. Bovendien wordt het project uitgevoerd binnen een zeer breed samenwerkingsverband. Het project draagt bij aan een betere talentontwikkeling en minder uitval in de leeftijdscategorie 9-16 jaar. Hierdoor zullen ook meer talenten behouden blijven voor de topsport.       

-----------------------------------------------------------------------------------------

KNVB - Breaking Habits (14 december 2020)

Op 14 december 2020 organiseerde Stichting WIN-WIN in samenwerking met Joop Janssen van Breaking Habits en Tim Lubout van de KNVB een webinar 'Motiveren' voor 450 trainers/licentiehouders in het kader van hun bijscholing. Dit webinar draagt in grote mate bij aan het doel van de stichting om de kennis uit het bedrijfsleven (de HRM-sector) in te zetten voor de sportwereld. Tijdens de webinar zijn zowel wetenschappelijke theorieën omtrent motivatie behandeld als de DISC-methode, waarbij een aantal mens-typen wordt onderscheiden met ieder hun eigen kenmerken en specifieke manieren waarop zij gemotiveerd kunnen worden. 

bottom of page